skip to main content
Jak být lepší

Kolik stojí manželství aneb Kdy k notáři a kdy rovnou k oltáři

„Manželství je pokus a každý pokus něco stojí,“ řekl Oscar Wilde, anglický dramatik, prozaik a básník. A měl pravdu.

Pokud uvažujete o vstupu do manželství, mějte na paměti, že po určitém čase většina z nás odloží růžové brýle, a po citovém rozčarování může dojít i k rozčarování finančnímu. Panna, nebo orel – pravděpodobnost, že manželství vydrží, se rovná v naší zemi přibližně 50 procentům. Ještě před vyslovením slavnostního „ano“ by bylo dobré zamyslet se nad hospodařením v manželství.

Vstupem do manželství dle českého práva ožívá celá řada pravidel, aniž by manželé museli cokoli činit. To může být výhodou oproti soužití na psí knížku. Nabývání majetku a jeho vypořádání mezi partnery není nijak upraveno, proto se uplatňuje režim spoluvlastnictví se všemi problémy z toho vyplývajícími, zejména v rovině dokazování, co bylo nabyto, za čí peníze, kdo na věc a kolik peněz vynaložil apod. Mít doma účtenku od nákupu ledničky nic neznamená, ta o vlastnictví nic nevypovídá.

Do společného jmění spadá po uzavření manželství vše, co má majetkovou hodnotu a co nabyl jeden nebo oba manželé. Někdy se jeden z manželů mylně domnívá, že když si výplatu nechává posílat na „svůj“ účet a z tohoto účtu si auto koupí, že je auto jeho. Omyl! I výplata nebo zisk z podnikání se stávají součástí společného jmění, a pokud za ně něco koupíte, spadne to do společného.

Reklama

Společné jmění netvoří:

  • věci sloužící osobní potřebě jednoho z manželů,
  • věci nabyté jedním z manželů darem nebo děděním,
  • náhrada škody za utrpěné bolesti, zneuctění,
  • věci nabyté jedním z manželů za jeho výlučný majetek

Ale pozor. Do společného jmění patří zisk z toho, co náleží výlučně jednomu z manželů. Manžel zdědí například 100 tisíc korun, které do společného jmění nespadají, ale úrok z těchto peněz do společného spadá.

I v manželství platí, že štěstí přeje připraveným. Manželé, a dokonce i snoubenci se mohou dohodnout odchylně od zákonných pravidel, sjednat mohou cokoli, papír to unese. Otázkou zůstává, co z toho bude soudně vynutitelné. Soudce určitě nebude dohlížet na plnění dohodnutých „manželských povinností“.

Smlouva nesmí obsahovat:

  • ujednání, v jejichž důsledku by byla vyloučena schopnost manžela zabezpečovat rodinu; není možné, aby jeden z manželů podle dohody nabýval vše a druhému z manželů by se nedostalo ničeho.
  • ujednání, které by se dotklo práv třetí osoby; není možné se smlouvou mezi manžely dohodnout, že původně společný úvěr manželů se „transformuje“ na výlučný dluh manžela.

Smlouvu měnící rozsah či správu „společného“ musí sepsat notář, který ji zapíše do zvláštního seznamu, pak se obsahu smlouvy mohou manželé dovolávat vůči věřitelům. Manželé se tím mohou ochránit před budoucími exekucemi.

Reklama

Kdy tedy přistoupit k uzavření smlouvy o společném jmění?

Stručně řečeno tehdy, kdy o něco jde. Pokud do manželství vstupují snoubenci, kdy každý vlastní dům či byt či více domů, jeden z manželů nebo oba mají zaběhnuté firmy, lze jen doporučit, aby smlouvu, nazývanou předmanželská, uzavřeli. Právníci se shodují, že stanovení jasných pravidel společného jmění může vést ke snížení počtu konfliktních situací mezi manžely.

Do společného jmění patří i společné dluhy. Do společného jmění však nepatří dluhy:

  • které převzal jeden z manželů, pokud se týkají jeho výlučného majetku ve výši přesahující zisk z tohoto majetku získaný.
  • které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, kromě zajišťování každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Společné dluhy mohou být exekučně uspokojovány ze společného jmění. Nově pak mohou být uspokojeny ze společného i výlučné dluhy jednoho z manželů, jestliže vznikly za trvání společného soužití. Obdobné se týká dluhů, které manžel přinesl do manželství z období před uzavřením manželství, ale jen do výše jedné poloviny společného jmění.

Čtěte také: Jak se rychle uvolnit a získat klid v práci i doma

Poměrně zakořeněná je představa, že soud manželství nerozvede, pokud manželé nemají vypořádaný majetek. Rozvodem se končí svazek muže a ženy, majetek se při rozvodu neřeší. Pokud jsou manželé v rozvodu dohodnuti na vypořádání společného jmění a na bydlení a výživném, mohou být „hladce“ rozvedeni tzv. smluveným či nesporným rozvodem.

Po rozvodu manželství si bývalí manželé mohou vypořádat společné jmění dohodou, v níž uvedou, komu která věc připadá a kdo komu kolik na vyrovnání zaplatí. Jestliže se nedohodnou, provede vypořádání soud.

Každé druhé manželství v Česku dospěje k rozvodu, protože jak říkal už Albert Einstein, autor teorie relativity: „Hlavní příčinou rozvodů je manželství.“


Reklama
Reklama