Ocitli jste se kvůli mimořádným koronavirovým opatřením v tíživé ekonomické situaci? Finanční správa vám v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu umožňuje bezplatně zažádat o odklad platby daně, případně její rozložení na splátky.

Připravte se ale na zdůvodňování a dokazování. Požádat o takzvané posečkání úhrady daně v příštím roce mohou nejen podnikatelé, ale i ostatní poplatníci ve čtyřech následujících případech:

1) Neprodlená úhrada by znamenala vážnou újmu
Může jít například o ztrátu bydlení, kdy v důsledku zaplacení daně nezvládnete splácet hypotéku či platit poplatky v domově důchodců, ztrátu klíčových zakázek, zaměstnanců nebo o omezení zdravotní péče a sociálních služeb.

2) Byla by ohrožena výživa vaše nebo osob na vás odkázaných
Výživou se rozumí náklady na základní životní potřeby – například stravování, tělesná hygiena, obouvání.

3) Úhrada by vedla k zániku vašeho podnikání, přičemž výnos z jeho ukončení by byl pravděpodobně nižší než vytvořená daň v příštím zdaňovacím období
Tento bod je velice individuální a podle správce daně vyžaduje komplexní ekonomickou analýzu podnikání.

4) Daň není možné zaplatit najednou
Pozor, nevztahuje se pouze na skutečnost, že nemáte dostatek peněz na účtu. Tato podmínka počítá s případy, kdy finance nelze opatřit ani jiným způsobem, například prodejem majetku či sjednáním úvěru.

Pro všechny tyto podmínky platí, že svou majetkovou situaci budete muset prokázat – namátkou výpisy z bankovních účtů, soupisy majetku či přehledy příjmů a výdajů. Vliv negativních dopadů na podnikání je možné dosvědčit například porovnáním výše tržeb vůči předchozímu období, související korespondencí nebo seznamem stornovaných zájezdů, letenek, vstupenek a akcí.

Předplatné Forbesu Cash je king

Dokumentů, jimiž je třeba nouzi doložit, se vyžaduje spousta, a u každého plátce může jít o jiné v závislosti na jeho aktuální situaci a důvodu jeho žádosti. Podrobnější informace a modelové příklady najdete v tomto přehledném letáku finanční správy.

Žádost, jež by měla být pečlivě odůvodněna a opatřena zmíněnými důkazy, můžete zaslat (ideálně elektronicky) místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 31. prosince. Neexistuje žádný povinný formulář, finanční správa ovšem připravila tento vzor, který doporučuje využít.

Nezapomeňte zároveň zmínit, v jak vysokých částkách a jakých lhůtách můžete nedoplatek uhradit. Běžně se za žádost o posečkání platí 400 korun, protentokrát ale ministryně financí poplatek prominula.